Har du brug for en datamigrering-ekspert?

Datamigrering i projekter med komplekse og store mængder af data er vores fokus i dette indlæg. Projekter, hvor det er nødvendigt at udvikle en IT-løsning til ETL-processen (Extract, Transform, Load) ved flytning af data fra den gamle løsning til den nye løsning.

Nedenfor er der listet 5 fokusområder, som ifølge min erfaring er afgørende for at gennemføre en succesfuld datamigrering.

Ressourcer – hele vejen igennem datamigreringsprojektet

Forretningen ved bedst! Derfor skal forretningen have ressourcer med gennem hele datamigreringsprojektet og ikke kun i analyse- og kravfasen. Ofte tager IT over ved implementeringsdelen af et datamigreringsprojekt og man risikerer, at der tages beslutninger på baggrund af rene IT-mæssige antagelser om data – med mulige forretningsfejl til følge.

 • Forretningen skal med under hele datamigreringsprojektet fra start til slut, også selv om de forretningsmæssige ressourcer ofte er knappe – tiden er godt givet ud!
 • Data- og forretningseksperter skal være til rådighed både fra den gamle og den nye løsning.
 • Sørg for at sikre ressourcer med bemyndigelse til at træffe beslutninger i forhold til problemfyldte data og gamle løsninger, som ikke passer ind i den nye.

Organisering – lad ikke viden gå til spilde

Erfaring viser, at migreringsteamet ofte ender med at sidde med det store overblik. De kender regler og data fra den gamle løsning, og de kender regler og data i den nye løsning. De har det fulde overblik over, hvilken tilstand, den nye løsning er i, på et givent tidspunkt i projektet.

Denne viden udnyttes ofte ikke nok, fordi migreringsteamet organisatorisk er placeret på et sidespor.

 • Inkludér migreringsressourcer i analysefasen.
 • Kommunikér alle beslutninger i forhold til den nye løsning til migreringsteamet – selv små ændringer kan have store konsekvenser.
 • Inddrag migreringsteamet til udsøgning af testdata og gør dem til en aktiv del af testen. Udnyt deres overblik og viden; det kan spare tid for testafdelingen

Planen – forbered din datamigrering ordentligt og i god tid

En grundig analyse af data og datakvalitet bør foretages i den gamle løsning inden den endelige plan for datamigrering fastlægges. Et tidligt overblik kan sikre, at der som en del af projektet kan foretages sanering og oprydning af data, enten i det gamle system eller som en del af selve migreringen.

Start migrering og indlæsning til nyt system så tidligt som muligt, der opstår altid uforudsete problemer!

Udvikling og opsætning af den nye løsning løber altid helt frem til produktionssætning. Dette vanskeliggør migrering af data, da den rigtige og færdige løsning til modtagelse og håndtering af data først er helt klar meget kort før produktionssætning. Dette udfordrer testen og giver risiko for, at alt ikke når at blive testet tilstrækkeligt.

 • Hav fokus på, at den nye løsning kan modtage data tidligt, også selv om de første data er tomme og uden forretningsmæssig værdi.
 • Kør løbende prøvemigreringer, forvent at pre-produktionstesten finder uventede fejl.
 • Testmiljøer skal så vidt muligt være en kopi af produktion, også hvis det inkluderer underleverandører på IT-infrastruktur og/eller Application Management løsninger

Test på delbestande giver detaljeoverblik, men der gemmer sig altid ekstra overraskelser i mængden. Sørg for at afsætte ressourcer og tid til at afvikle hele migreringsprocessen på fuldt datasæt, og gerne mere end 1 gang.

Succeskriterier for datamigrering

Vi skal migrere 100% af data! Et fair krav eller? Problemet er, at det gamle system ofte er i produktion helt frem til produktionssætning af det nye system, hvorfor de præcise tal for migreringsprojektet ændres gennem projektets levetid. Migreringskriterier skal defineres klart, således at de kan defineres både forretningsmæssigt og datamæssigt.

 • Opsæt klare og målbare regler for hvad der udgør 100%
 • Migrering af 100% er ikke et realistisk mål! Ingen vil betale det, det koster at migrere alle data.
 • Forvent at datakvaliteten på nogle områder forringes eller saneres, igen af hensyn til projektets omkostningsniveau

Anvendelige teknologier til store datamængder på tværs af IT-systemer

Migreringsprojekter arbejder med store mængder data, spredt over flere IT-systemer. Det nye system skal passe ind i et sæt af eksisterende systemer og understøtte en eksisterende forretningsproces (formodentligt i en forbedret version). BI værktøjer som SAS eller lign. er designet til store datamængder og kan med fordel anvendes gennem hele projektet.

 • Brug BI-tools til analyse af data og datakvalitet
 • Brug BI-tools til analyse og gruppering af fejl og afvigelser og sammenhold det med forretningskritiske parametre. Dette sikrer overblik over hvilke fejl, der har størst konsekvens for forretningen.
 • Brug Process Mining tools, hvis migreringsprocessen er procesmæssigt kompleks eller har ekstra performancemæssige krav.

Har du brug for en datamigrering-ekspert?

Kontakt os via email til info@g-it.dk